Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

Arbetstid

I Bodens kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom flera verksamheter. Du som medarbetare har då inom vissa givna ramar möjlighet att bestämma över arbetstiden när verksamheten tillåter.

Semester

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semester­dagar.

Möjlighet till fler lediga dagar

Som medarbetare har du möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Det kan generera 5 - 6 dagar/år beroende på ålder.

Hälsa och friskvård

Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. Varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och andra aktiviteter.

Bodens kommun har avtal med en företagshälsa som tillsammans med arbetsgivaren jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Alla medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där är det gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Medarbetare kan även lösa träningskort på StepIn för 140 kr/månad via autogiro (ordinarie pris 199:-/månad).

I samarbetet med företagshälsan genomförs även förebyggande insatser till prioriterade grupper. Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

Kompetensutveckling

I medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare kartläggs behovet av utbildning och kompetensutveckling. Varje medarbetare har rätt till en plan för sin kompetensutveckling.

För chefer finns grundläggande interna utbildningar och informationstillfällen. Det arrangeras även kommungemensamma chefsfrukostar och alla nya chefer får möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Studera med ersättning

Socialförvaltningen i Bodens kommun har tre lokala kollektivavtal som erbjuder tillsvidareanställda medarbetare inom socialförvaltningen att ansöka om att få studera med ersättning från arbetsgivaren.

  • Tillsvidareanställda medarbetare kan ansöka om att studera till socionom.
  • Tillsvidareanställda undersköterskor till sjuksköterska.
  • Tillsvidareanställda sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska). 

För övrigt, erbjuder även socialförvaltningen tillsvidareanställda vårdare och vårdbiträden möjligheten att ansöka om att få studera till undersköterska med ersättning (ej kollektivavtalsbundet).

Försäkringar

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Introduktion

Alla nya medarbetare blir inbjudna till en introduktionsdag för att lära känna kommunen. Nya chefer blir även inbjuden till en särskild dag för chefsintroduktion i kommunen samt ett antal utbildningar. För nya rektorer och förskolechefer finns också ett omfattande chefsintroduktionsprogram på förvaltningen.

Individuell lönesättning

Lönen för dig som medarbetare i Bodens kommun är individuell och differentierad. Det ska finnas ett samband mellan prestation och kvaliteten på utfört arbete och löneutveckling. Bodens kommun har gemensamma lönekriterier vilka är resultat, kompetens och engagemang. Lönekriterierna är stöd för att utvärdera arbetsinsats, prestation och måluppfyllelse för det gångna året.

Föräldraledighet

 

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du förlängd rättighet och kan vara föräldraledig på deltid max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande.

Föräldrapenningtillägg

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget som man har rätt till i 180 dagar börjar utbetalas när du varit anställd minst 1 ett år. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader.

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Bodens kommun ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempelvis har du rätt till ledighet för enskild angelägenhet. Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du även rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Pension

Som medarbetare i Bodens kommun har du tjänstepension. Arbetsgivaren betalar bland annat in en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensionsförvaltare du väljer. Beroende på inkomstnivå kan högre procent betalas in.

Bodens kommun erbjuder personlig information om pensions- och försäkringsfrågor.

Möjlighet till högre pension

Som medarbetare har du möjlighet att spara extra pengar till pension genom bruttolöneavdrag. Det innebär att du växlar en del av din bruttolön till placering i en pensionsförsäkring.

Sjuklön

Om du som medarbetare i Bodens kommun blir sjuk får du sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska bortfallet i inkomst. Sjuklönen kan betalas längst för tid till och med kalenderdag 90.

Ladda ner dokument
Säg hej till ditt kollektivavtal!
Senast uppdaterad: 2020-09-30