Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Så fungerar kommunen

Alla bodensare som får rösta i det kommunala valet bestämmer vilka som styr vår stad. I de politiska organen sitter de förtroendevalda politikerna som i valet har fått i uppdrag att styra kommunen under fyra år. Kom­munfullmäktige är det högst beslu­tande organet. I Bodens kommun finns det sju nämnder. I nämnderna arbetar politiker som blivit förtro­endevalda av kommunfullmäktige. Dessa ansvarar inom sitt verk­samhetsområde för att fullfölja de uppdrag som fattas i kommunfull­mäktige. En nämnd har ansvar för att förvaltningen/utskottet eller kontoret som den leder arbetar på det sätt som politikerna i fullmäkti­ge har bestämt. Här arbetar perso­ner med att planera och göra det som nämnden har beslutat. I Bodens kommun har vi åtta förvaltningar.

Pengarna kommer från

Nästan alla kommunens intäkter, 78 procent, kommer från skatter och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. I det kommu­nalekonomiska utjämningssystemet fördelar staten inkomster mellan landets kommuner så att alla får samma förutsättningar att ge service till sina invånare. Resten av intäkterna kommer från kommun­invånarna och andra som betalar för den service de får från kom­munen, samt i hyror och arrenden. Dessutom får kommunen en del bidrag från EU, Migrationsverket, Försäkringskassan med flera.

Pengarna används till

Nästan 60 procent av kommunens budget används för att betala ut löner till de anställda. Ungefär en tredjedel av budgeten används till köp av olika typer av tjänster av exempelvis friskolor, hemtjänstfö­retag och entreprenadföretag som utför olika typer av verksamhet åt kommunen. Resten är kostnader för inköp av förbrukningsmaterial till verksamheten, olika typer av bidrag samt avskrivningar på de investeringar som gjorts.

Pengarna investeras i

Störst andel 79 procent går till vård och omsorg och så kallad pedagogisk verksamhet, det vill säga utbildning. Resten av budge­ten används till gator och vägar, räddningstjänst, kultur- och fritid, integration, med mera. Fördelning­en av budgeten ser annorlunda ut när det gäller investeringar. Där an­vänds den absolut största delen till gator och vägar samt fastigheter.

Du hittar mer information på Boden.se (länken öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad: 2021-02-18