Vision

Visionen är att Bodens kommun ska ha mer än 30 000 invånare till år 2025 och att vi är en växande kommun som kännetecknas av utveckling, trygghet och livskvali­tet. För att förverkliga visionen i utvecklingsplanen sker det en kraftsamling inom fyra förbättringsområden:

Människa och miljö

Genom ökad delaktighet, integra­tion, jämställdhet och kulturliv skapas en miljömässig hållbar utveckling, en positiv uppväxtmiljö för barn och ungdomar samt ett demokratiskt samhällsklimat. Vidare ska miljöbelastningen mins­ka. Dialogen kring frågor som rör medarbetarens egen arbetssituation och arbetsmiljö ska också utveck­las.

Utbildning och kunskap

Invånarnas möjlighet att få tillgång till högkvalitativa utbildningsvägar, möjligheter att validera tidigare erfarenheter samt att få tillgång till kunskapshöjande aktiviteter ska öka, liksom medarbetarnas tillgång till kompetensutveckling.

Näringsliv och arbetsliv

I syfte att främja tillväxt och ök­ande folkmängd i Boden ska funge­rande arenor för dialog och sam­verkan skapas. Näringslivsklimatet ska förbättrats liksom framförhåll­ningen i verksamheten. Handlägg­ning av ärenden till kommunen ska bli snabbare och upphandlingar ska ta hänsyn till sociala kriterier och miljö.

Välfärd och hälsa

Genom tillgång till välfärds- och hälsofrämjande tjänster med hög kvalitet utifrån individuella behov ska invånarnas trygghet, hälsa och livskvalitet öka. Medarbetarnas tillgång till information och insat­ser för ett hälsosamt liv ska för­bättras. Jämställdheten ska också beaktas inom alla verksamheter.

Senast uppdaterad: 2019-09-17